Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że NS Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Chodkiewicza, nr 9, lok. 4, miejsc. KRAKÓW(zwana dalej NS Premium) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę kontrahentów, z którymi współpracuje na potrzeby prowadzonej działalności. Dane powyższe pozyskiwane są również na podstawie umów, kontraktów zawieranych z kontrahentami, głównie na potrzeby wykonania zobowiązań wynikających z powyższej działalności gospodarczej. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:


1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:  NS Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. CHODKIEWICZA, nr 9, lok. 4, miejsc. KRAKÓW,, KRS: 0000428906, REGON: 122632955, NIP: 6793084086 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydziale XI Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Chodkiewicza, nr 9, lok. 4, Kraków

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Christo Botewa 4A, 30-798 Kraków lub email: biuro@nspremium.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, zawieraniu i wykonywaniu umów, kontraktów, zobowiązań, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Więcej na temat prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NS Premium można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: 
www.nspremium.pl
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom NS Premium kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.Więcej na temat celów przetwarzania danych osobowych można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.nspremium.pl
6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.
Więcej na temat kategorii danych osobowych przetwarzanych  można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.nspremium.pl
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być klienci NS Premium, a to w celu wykonania zobowiązań, o których mowa w pkt. 4 wyżej.8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych, również pod warunkiem wyrażenia zgody na przekazanie danych do w/w podmiotów.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przez NS Premium przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez NS Premium- Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.nspremium.pl

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@nspremium.pl

  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Christo Botewa 4A, 30-798 Kraków.

11. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), jak również podstawie umów, kontraktów zawieranych z kontrahentami, głównie na potrzeby wykonania zobowiązań wynikających z powyższej działalności gospodarczej.
12. NS Premium może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.